Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đánh (thuế)
  impose heavy taxes on luxury goods
  đánh thuế nặng vào hàng xa xỉ phẩm
  ấn định
  impose a further tax on wines and spirits
  ấn định thêm một món thuế vào rượu mạnh
  áp đặt
  áp đặt những điều hạn chế mậu dịch
  bà ta áp đặt ý tưởng của mình lên cả nhóm
  anh ta bắt chúng tôi phải chịu đựng sự có mặt của hắn vào dịp cuối tuần
  impose on (upon) somebody (something)
  lợi dụng ai (điều gì)
  Tôi hy vọng rằng đây không phải là lợi dụng lòng hiếu khách của anh, nhưng tôi có thể ở lại dùng bữa tối được chứ?

  * Các từ tương tự:
  imposer