Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người bắt phải chịu, người bắt phải gánh vác, người bắt phải cáng đáng
    người đánh lừa tống ấn, người đánh tráo