Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dùng sai
  misuse a word
  dùng sai một từ
  misuse public funds
  dùng sai công quỹ
  ngược đãi, hành hạ
  anh ta đã cảm thấy bị công ty ngược đãi
  Danh từ
  sự dùng sai
  the misuse of power
  sự dùng sai quyền lực

  * Các từ tương tự:
  misuser