Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lỗi cú pháp
    điều lỗi lầm trong xử thế