Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconsistency /,inkən'sistənsi/  

  • Danh từ
    sự trước sau không như một, sự trước sau không kiên định
    điều trước sau không kiên định