Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm lộn xộn
  Nội động từ
  lầm lẫn

  * Các từ tương tự:
  flubdub, flubdubery