Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

violation /,vaiə'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự vi phạm, sự phạm
    act in open violation of a treaty
    hành động công khai vi phạm một hiệp ước
    những vi phạm trắng trợn quyền con người