Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm nhơ bẩn, làm ô uế
  dòng sông bị nhơ bẩn vì ô nhiễm
  bàn thờ đã bị bọn phá hoại văn vật làm ô uế
  Danh từ
  hẻm núi
  Động từ
  đi thành hàng dọc (quân lính)

  * Các từ tương tự:
  defilement, defiler