Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm giảm giá trị; làm đê hèn, làm hèn hạ

    * Các từ tương tự:
    degradingly