Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng hổ thẹn, đáng xấu hổ
  shameful conduct
  cách xử sự đáng xấu hổ

  * Các từ tương tự:
  shamefully, shamefulness