Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shamefully /'∫eimfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng hổ thẹn, [một cách] đáng xấu hổ