Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deplorable /di'plɔ:rəbl/  

 • Tính từ
  đáng lên án, đáng trách
  a deplorable attitude
  một thái độ đáng trích

  * Các từ tương tự:
  deplorableness