Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô vọng
  hopeless tears
  những giọt nước mắt vô vọng
  không có triển vọng
  he is hopeless at maths
  anh ta không có triển vọng về môn toán
  a hopeless cook
  người đầu bếp dở

  * Các từ tương tự:
  hopelessly, hopelessness