Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chán nản, buồn phiền
  depressed about the election results
  buồn phiền trước kết quả bầu cử

  * Các từ tương tự:
  depressed area