Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm buồn nản, làm chán nản; làm thất vọng

    * Các từ tương tự:
    dejecta, dejected, dejectedly, dejectedness, dejection