Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dejectedly /di'dʒektidli/  

  • Phó từ
    [một cách] buồn chán