Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    buồn chán
    thất bại liên tiếp đã làm cho họ buồn chán hết sức

    * Các từ tương tự:
    dejectedly, dejectedness