Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

downcast /'daʊnkɑ:st/  /'daʊnkæst/

 • cúi xuống, nhìn xuống
  with downcast eyes
  mắt nhìn xuống
  chán nản, thất vọng
  he seems very downcast at the news
  anh ta có vẻ rất thất vọng khi nhận được tin ấy