Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều)
    down in the dumps
    (khẩu ngữ)
    buồn chán