Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ) ném, vứt
  chuck me the ball
  ném cho tôi quả bóng
  chuck it in the bin
  vứt cái đó vào thùng rác
  vứt cho tôi tờ báo nếu anh đã đọc xong
  (+ in, up) bỏ
  cô ta vừa bỏ người yêu
  nó đã bỏ việc tuần vừa rồi
  chuck it
  (lóng) thôi ngay đi
  I'm sick of your sarcastic remarks – just chuck itwill you?
  Tôi chán ngấy những lời nhận xét châm chọc của anh rồi, thôi ngay đi, được chứ?
  chuck somebody under the chin
  day nhẹ cằm ai
  chuck somebody out [of something]
  (khẩu ngữ) tống cổ ai, đuổi ai đi
  nó thi rớt và bị đuổi ra khỏi trường đại học
  Danh từ
  cái day nhẹ cằm, cái vuốt cằm
  give somebody (get) the chuck
  (khẩu ngữ) đuổi, thải (ai); bị đuổi, bị thải
  Danh từ
  mâm cặp, bàn cặp, ngàm
  ngàm cặp mũi khoan
  Danh từ
  (cách viết khác chuck steak) thịt vai (bò)

  * Các từ tương tự:
  chuck-farthing, chucker-out, chuckhole, chuckle, chuckle-head, chuckle-headed, chuckler, chucklesome, chucklingly