Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chuckle-headed /'tʃʌkl'hedid/  

  • Tính từ
    ngu ngốc, đần độn