Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cười một mình, cười khúc khích
  anh ta đọc báo cười một mình
  Danh từ
  sự cười một mình; nụ cười khúc khích

  * Các từ tương tự:
  chuckle-head, chuckle-headed, chuckler, chucklesome