Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chortle /t∫ɔ:tl/  

 • Danh từ
  tiếng cười giòn, tiếng cười như nắc nẻ
  Động từ
  cười giòn, cười như nắc nẻ
  nó thich thú cười như nắc nẻ khi tôi kể cho nó nghe những tin tức về tôi

  * Các từ tương tự:
  chortler