Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chuckle-head /'tʃʌklhed/  

  • Danh từ
    người ngu ngốc, người đần độn

    * Các từ tương tự:
    chuckle-headed