Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con quạ
  as the crow flies
  theo đường chim bay
  stone the crows!
  xem stone
  Động từ
  (crowed, (cổ) crew; crewed)
  gáy (gà)
  reo lên (em bé)
  (nghĩa xấu) reo mừng hân hoan
  Danh từ
  (số ít)
  tiếng gáy (gà)
  tiếng reo mừng hân hoan

  * Các từ tương tự:
  crow-bar, crow-berry, crow-bill, crow-quill, crow's-feet, crow's-feet, crow's-foot, crow's-nest, crow's-nest