Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crow-bar /'krəʊbɑ:[r]/  

  • Danh từ
    cái xà beng; cái đòn xeo