Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crow's-nest /'krouznest/  

  • Danh từ
    (hàng hải) chòi trên cột buồm
    (thực vật học) cây cà rốt dại

    * Các từ tương tự:
    crow's-nest