Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crow-quill /'kroukwil/  

  • Danh từ
    ngòi bút nhỏ nét (bằng thân lông quạ, hay ngòi bút sắt)