Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • verb
    chuckles; chuckled; chuckling
    [no obj] :to laugh in a quiet way

    * Các từ tương tự:
    chucklehead