Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chuck-farthing /'tʃʌkfɑ:ðiɳ/  

  • Danh từ
    trò chơi đáo; trò chơi sấp ngửa