Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) rãnh ngang ở đường để tháo nước