Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chucker-out /,t∫ʌkər'aʊt/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ) người giữ trật tự (ở các buổi họp, ở các quán rượu…)