Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hào, rãnh, mương
  the last ditch
  xem last
  Động từ
  hạ cánh khẩn cấp xuống biển
  máy hỏng bất ngờ buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển
  bỏ
  tôi nghe nói cô ta đã bỏ người bạn trai của cô rồi
  khi đường không đi qua được nữa, chúng tôi đã phải bỏ xe mà cuốc bộ
  đào rãnh, đào hào; sửa rãnh, sửa hào
  làm hàng rào và đào hào

  * Các từ tương tự:
  ditch-water, ditcher, ditching