Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồ đồng nát, đồ cũ, đồ tạp nhạp bỏ đi
  I bought this old table in a junk shop
  tôi mua chiếc bàn này trong một cửa hàng đồ cũ
  (lóng) ma túy, heroin
  Danh từ
  thuyền mành

  * Các từ tương tự:
  Junk bonds, junk food, junk-shop, junk-yard, junkard, junker, junkerism, junket, junketer