Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debris /'debri:/  /'dəbri:/

  • Danh từ
    mảnh vỡ, mảnh vụn; đống đổ nát
    bới tìm trong đống đổ nát sau vụ nổ