Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rác rưởi (loại nhẹ như giấy vụn, chai…)
  please do not leave litter
  xin đừng xả rác
  (số ít) sự lộn xộn, sự bừa bộn
  his desk was covered in a litter of books and papers
  bàn nó vừa bừa bộn những sách và giấy
  ổ rơm (cho súc vật)
  lứa đẻ (chó, mèo…)
  cáng, kiệu (trước đây)
  Động từ
  viết bừa; bày bừa
  nó luôn luôn vứt bừa tạp chí cũ ra cả phòng
  (+ down) rải ổ (cho súc vật)
  đẻ (chó, mèo…)
  the sow's about to litter
  con lợn sắp đẻ

  * Các từ tương tự:
  litter bin, litter lout, litter-basket, litter-bearer, litterateur, litterbug, littermate, littery