Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mảnh vỡ, mảnh
  cô ta đánh rơi cái bát và bát vỡ làm nhiều mảnh nhỏ
  mẩu
  I heard only a fragment of their conversation
  tôi chỉ nghe được một mẩu cuộc nói chuyện của họ
  there's not even the smallest fragment of truth in what he says
  trong cái nó nói, không có ngay cả một mẩu sự thật nhỏ nhất
  Động từ
  vỡ thành từng mảnh
  (thường ở dạng bị động) chắp vá rời rạc
  chúng tôi đã nhận được một bản tường thuật khá chắp vá và rời rạc về sự cố

  * Các từ tương tự:
  fragmentary, fragmentation, fragmentation bomb