Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mảnh vỡ; cái giằm
  I've got a splinter in my finger
  tôi bị cái giằm đâm vào ngón tay
  Động từ
  [làm] vỡ ra từng mảnh
  the windscreen cracked but did not splinter
  kính trước cửa xe bị nứt nhưng chưa vỡ ra từng mảnh
  sóng quật con thuyền vào đá làm nó vỡ ra từng mảnh
  (nghĩa bóng) phân lập ra (từ một nhóm lớn hơn)

  * Các từ tương tự:
  splinter group, splinter party, splinter-bar, splinter-bone, splinter-proof, splintering, splintery