Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác sherd)
    mảnh vỡ (của đồ gốm, thủy tinh)