Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fragmentation bomb /,frægmen'tei∫n bɒm/  

  • bom mảnh (nổ thì vỡ ra từng mảnh)