Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fragmentary /'frægməntri/  /'frægmənteri/

  • Tính từ
    chắp vá rời rạc từng mẩu
    a fragmentary report
    bản báo cáo chắp vá rời rạc