Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fragmentation /,frægmen'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự vỡ ra từng mãnh

    * Các từ tương tự:
    fragmentation bomb