Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (strewed; strewed hoặc strewn)
  rải, rắc, vãi
  strew papers over the floor; strew the floor with paper
  vung vải giấy ra sàn nhà
  vung vải đầy
  sân chơi vung vải đầy rác

  * Các từ tương tự:
  strewn, strewth