Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ghế tựa
  take a chair
  ngồi xuống ghế
  ghế giáo sư, chức giáo sư (ở đại học)
  ông ta giữ ghế giáo sư triết học ở đại học Oxford
  the chair
  (số ít) [ghế] chủ tọa
  who is in the chair to day?
  Ai ngồi ghế chủ tọa hôm nay thế?
  the chair
  (số ít) (từ Mỹ, khẩu ngữ) (cách viết khác the electric chair) ghế điện (để xử tử tội phạm)
  Động từ
  [làm] chủ tọa
  chair a meeting
  chủ tọa một cuộc họp
  công kênh
  vận động viên đội thắng đã công kênh đội trưởng của họ rời khỏi sân bóng

  * Các từ tương tự:
  chair lift, chair-car, chair-lift, chair-warmer, chairman, chairmanship, chairperson, chairwoman