Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

junket /'dʒʌηkit/  

 • Danh từ
  sữa đông
  cuộc du ngoạn do chính quyền đài thọ
  cuộc cắm trại ngoài trời
  Động từ
  vui chơi tiệc tùng

  * Các từ tương tự:
  junketer, junketing