Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

junketing /'dʒʌηkitiη/  

  • Danh từ
    (Mỹ, xấu)
    cuộc vui chơi tiệc tùng