Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crestfallen /'krestfɔ:lən/  

  • Tính từ
    tiu nghỉu