Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

low-spirited /'lou'spiritid/  

  • Tính từ
    chán nản

    * Các từ tương tự:
    low-spiritedness