Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

woebegone /'wəʊbigɒn/  /'wəʊbigɔ:n/

  • Tính từ
    thiểu não
    a woebegone face
    bộ mặt thiểu não