Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

despondent /di'spɒndənt/  

 • Tính từ
  nản lòng, thoái chí, chán nản
  don't be so despondent
  đừng có nản lòng quá thế

  * Các từ tương tự:
  despondently